esdsite.nl


Algemene voorwaarden van ESDsite.nl


1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

2. Terminologie

3. Recht

4. Correspondentie

 1. Alle correspondentie gaat via post of email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
 2. De klant is verplicht om een actueel (email)adres aan ESDsite.nl op te geven waarop hij (mail)post kan ontvangen.

5. Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij ESDsite.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het aan hem toegekende gebruiksrecht voor de duur van de door ESDsite aangegeven tijd die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Rechten van derden

7. Facturen

 1. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per post of email in PDF-formaat.
 2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
 3. Na het verstrijken van de in 7b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
 4. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, ook als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
 5. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiŽle instantie binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
 6. Indien de klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
 7. Ingeval ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiŽle instantie kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan ESDsite.nl.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

 1. ESDsite.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
 2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiŽle instantie.
 3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van ťťn of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 4. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering van certificaten, rapporten, etc. door ESDsite plaats nadat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden

10 Uitval van lessen

11. Annuleren

12. Disclaimer


esdsite.nl

Copyright © 2004 - ESDsite.nl
KvK: 58973435. T: 06 28 88 36 18
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer, copyright.